Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

1. Toelichting privacy 2. Gebruik van persoonsgegevens 3. Verstrekking aan derden
4. Gebruik voor marketingdoeleinden en beeldmateriaal 5. Cookies 6. Beveiligen en bewaren
7. Websites van derden 8. Minderjarigen 9. Wijzigingen in deze privacyverklaring
10. Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens 11. Autoriteit persoonsgegevens 12. Inwerktreding

 

Toelichting privacy

Stichting Zomercarnaval Nederland is de organisator van Zomercarnaval Rotterdam. Via onze website wordt inschrijving/deelname aan onze evenementen mogelijk gemaakt. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering hiervan samen met andere organisaties of bedrijven.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring
  • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
  • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en bij inschrijving/deelname aan onze evenementen laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welk evenement jij je voor inschrijft. Zo verwerken wij bijvoorbeeld gegevens over jouw nationaliteit pas wanneer jij je inschrijft voor de Royalty Election.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

  • Beroep
  • CV
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • IBAN
  • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een reactie op een bericht op de website of een bericht in het contactformulier
  • Leeftijd
  • Motivatiebrief
  • NAW-gegevens
  • Opleidingsniveau
  • Telefoonnummer
  • Beeldmateriaal
  • Vragen die jij aan ons stelt en/of meldingen die jij aan ons doorgeeft

Bijzondere persoonsgegevens

Afhankelijk van welk evenement jij je voor inschrijft kunnen wij, wanneer dat noodzakelijk is, ook deze persoonsgegevens verwerken:

  • Nationaliteit

Wij slaan deze persoonsgegevens alleen op wanneer dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is. In alle andere gevallen verwijderen we deze gegevens direct.

Doeleinden

Wij verwerken je persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van hoe jij de website gebruikt en waar jij je voor inschrijft):

  • Om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van al onze functionaliteiten en diensten.
  • Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
  • Om jouw betaling af te handelen.
  • Om je sollicitatie te verwerken.
  • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
  • om jouw gegevens te verwerken voor deelname aan één of meerdere van onze evenementen.
  • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
  • om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is om (1) deelname aan het evenement, (2) donaties, en (3) participatie in de organisatie mogelijk te maken en (4) jou op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen rondom Zomercarnaval Rotterdam. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen (in het bijzonder bij donaties) en voor het versturen van nieuwsbrieven.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven.

Indien wij je persoonsgegevens delen met derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), nemen we altijd de benodigde maatregelen om deze gegevens te beschermen. Hierbij vertrouwen we onder meer op:

 • de vereisten op basis van de geldende wet- en regelgeving;
 • modelbepalingen van de EU. Indien van toepassing maken we in overeenkomsten met dienstverleners gebruik van standaardbepalingen om ervoor te zorgen dat de overdracht van persoonsgegevens aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte voldoet aan de AVG.

Gebruik voor marketingdoeleinden en beeldmateriaal

Gebruik voor marketingdoeleinden

Wanneer we je persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) kun je je daar altijd weer voor uitschrijven. Je kunt je gemakkelijk afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in onze nieuwsbrief.

Het is ook mogelijk om je afmelding via het contactformulier op zomercarnaval.org aan ons door te geven. Heb je liever telefonisch contact? Bel ons via 010 307 5866.

Beeldmateriaal

Rondom één van onze evenementen kunnen er film- en fotobeelden worden gemaakt voor onder meer promotieactiviteiten op bijvoorbeeld social media. Indien er redelijke bezwaren zijn tegen het gepubliceerde beeldmateriaal dan kan er contact met ons worden opgenomen via het contactformulier. Stichting Zomercarnaval heeft het recht een  verwijderverzoek terzijde te leggen indien het algemene actiebeelden of sfeerbeelden betreft waarop de betrokkene niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien door de betrokkene duidelijk voor de foto is geposeerd.

Cookies

Stichting Zomercarnaval Nederland gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens voor de verwerking daarvan en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 5 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 5 jaar na deelname aan één van onze evenementen en/of actief bent geweest als vrijwilliger binnen de organisatie zullen verwijderen. Wanneer een andere (wettelijke) bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Stichting Zomercarnaval Nederland is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites met je gegevens en privacy omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht en met toestemming van van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Zomercarnaval Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou verzameld hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens via het contactformulier naar ons toe sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je (geldige) identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 Telefonisch: 010 – 307 5866
Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur
 E-mail: Via het contactformulier op zomercarnaval.org
 Post: Stichting Zomercarnaval Nederland
Van Oldenbarneveltstraat 116C
3012 GV Rotterdam

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerktreding

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 april 2023 en is in werking getreden op 1 januari 2023.