Gebruikersvoorwaarden

U wordt verzocht de onderstaande gebruiksvoorwaarden en uitsluitingen van aansprakelijkheid zorgvuldig door te lezen voordat u deze website gebruikt.

Accepteren van de voorwaarden

Deze website www.zomercarnaval.org (“website”) wordt beheerd door Stichting Zomercarnaval Nederland (‘de Stichting’). Op deze website wordt met de aanduidingen “wij”, “ons” en “onze” de Stichting bedoeld. De Stichting biedt u, de gebruiker, deze website, inclusief alle op deze website beschikbare informatie, tools en diensten aan op voorwaarde dat u alle daarop vermelde bepalingen, voorwaarden, reglementen en opschriften aanvaardt. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u NIET akkoord gaat met deze gebruikersvoorwaarden verzoeken wij u deze website NIET te gebruiken.

Juistheid en volledigheid van informatie

De Stichting is niet verantwoordelijk indien op deze website beschikbare informatie onjuist, onvolledig of niet actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend als algemene informatie bedoeld en dient niet als de enige basis voor het nemen van beslissingen te worden ingeroepen of gebruikt zonder raadpleging van primaire informatiebronnen die juister, vollediger en actueler zijn. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar zijn niet verplicht informatie op de website te actualiseren. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is wijzigingen op de website bij te houden.

Uw gebruik van de website

Alle inhoud op deze website (met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, modellen, grafische voorstellingen, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen, audiofragmenten, downloads, interfaces, code en programmatuur) zijn exclusief eigendom vanaf de Stichting en zijn beschermd onder auteursrecht, merkrecht en andere toepasselijke wetgeving.
U mag op de website aanwezig materiaal benaderen, kopiëren, downloaden en afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u eventueel getoonde opschriften omtrent het auteursrecht, merkrecht of eigendomsrecht op het door u benaderde, gekopieerde of afgedrukte materiaal niet wijzigt of verwijdert. Elk ander gebruik van inhoud op de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het aanpassen, verspreiden, overdragen, uploaden, in licentie geven of vestigen van afgeleide werken van materiaal, informatie, programmatuur, producten of diensten welke van de website zijn verkregen is uitdrukkelijk verboden. De Stichting behoudt de volledige eigendom van het op de website geplaatste materiaal, met inbegrip van alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, en verstrekken u dit materiaal onder een licentie die de Stichting te allen tijde naar haar uitsluitend oordeel kan intrekken. De Stichting verklaart noch garandeert dat uw gebruik van materiaal op deze website geen inbreuk maakt op rechten van derden die niet met de Stichting zijn verbonden.
Als voorwaarde voor uw gebruik van de website geldt dat u de website niet zal gebruiken voor doeleinden die op grond van deze gebruiksvoorwaarden of de geldende wet onrechtmatig of verboden zijn.

Door u aangeleverd materiaal

Indien u materiaal aanlevert, verleent u de Stichting, tenzij wij anders aangeven, een onbeperkt, niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijk materiaal over de gehele wereld via elk medium te gebruiken, te verveelvoudigen, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, daarvan afgeleide werken te vervaardigen, te verspreiden en te tonen. U gaat er tevens mee akkoord gaat dat de Stichting vrij staat ideeën, concepten en knowhow te gebruiken welke door u of personen die namens u handelen aan de Stichting zijn verstrekt. U verleent de Stichting het recht desgewenst de naam te gebruiken welke u in verband met dergelijk materiaal aanlevert. Alle persoonlijke gegevens die via deze website worden verstrekt, worden conform het Online Privacyreglement van de Website behandeld. U verklaart en garandeert dat u de eigendom houdt van of zeggenschap heeft over alle rechten op door u geplaatste content; dat de content juist is; dat het gebruik van door u aangeleverde content geen inbreuk maakt op enige bepaling van deze voorwaarden en geen schade aan enige persoon of entiteit toebrengt alsmede dat u de Stichting schadeloos zal stellen voor alle vorderingen als gevolg van door u aangeleverde content.
U erkent dat u verantwoordelijk bent voor eventueel via de website aangeleverd materiaal, met inbegrip van de rechtmatigheid, betrouwbaarheid, toepasselijkheid, oorspronkelijkheid en het auteursrecht van dergelijk materiaal. Het is u verboden via deze website content te uploaden die: (i) vertrouwelijk, beschermd, vals, frauduleus, smadelijk, lasterlijk, obsceen en/of bedreigend is, de privacy of publicatierechten schendt, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten maakt en/of beledigend, onrechtmatig of anderszins bezwaarlijk is; (ii) een strafbaar feit kan vormen of kan aanmoedigen, de rechten van enige partij kan schenden of anderszins tot enige aansprakelijkheid of wetsovertreding kan leiden; of (iii) softwarevirussen, politieke campagnes, kettingbrieven, grootschalige mailings of enige vorm van “spam” bevat. Het is u verboden een vals e-mailadres of andere identificatiegegevens te gebruiken, zich als andere persoon of entiteit voor te doen of zich schuldig te maken aan misleiding omtrent de oorsprong van content. Het is u verboden commerciële content naar de website te uploaden.

Uitsluitingen

Het gebruik van deze website geschiedt uitsluitend voor uw risico. De website wordt aangeboden in de huidige staat.
Indien u materiaal van deze website downloadt, doet u zulks naar eigen keuze en voor eigen risico. U bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord namens de Stichting verweer te zullen voeren en haar schadeloos te zullen stellen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, schaden, kosten en uitgaven, met inbegrip van kosten voor juridische bijstand, als gevolg van of in verband met uw gebruik van de website.

Auteursrechtvermelding

Tenzij anders is vermeld zijn de grafische voorstellingen, knoppen en tekst op deze Website exclusief eigendom van de Stichting. Met uitzondering van persoonlijk gebruik, is het verboden dergelijke onderdelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins, te kopiëren, te verspreiden, te tonen, te verveelvoudigden of over te dragen.

Handelsmerken

Deze Website bevat logo’s, merktekens en andere handels- en dienstenmerken (gezamenlijk te noemen de “merken”) welke eigendom zijn van de Stichting, haar samenwerkingspartners, sponsors van één of meer van onze Evenementen of sponsors van Rotterdam Unlimited, waar één of meerdere Evenementen een hoofdonderdeel van zijn. Al dergelijke merken zijn eigendom van de respectieve eigenaren daarvan. De inhoud van deze Website kan nimmer worden uitgelegd als bij implicatie, door uitsluiting of anderszins verlenen van een licentie of gebruiksrecht op een op deze Website getoond merk zonder schriftelijke toestemming van de Stichting of een dergelijke derde die een op deze Website getoond merk in eigendom houdt. De Stichting behoudt alle niet uitdrukkelijk verleende rechten op de website en de inhoud daarvan. Deze website en alle content daarop, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, modellen, grafische voorstellingen, interfaces en codes en de keuze en opstelling daarvan zijn beschermd als compilatie krachtens het Nederlands auteursrecht.

Links naar websites van derden

Om het gebruikers gemakkelijk te maken kan deze website links bevatten naar andere websites die eigendom zijn en worden beheerd door derden en niet door de Stichting worden onderhouden. Zelfs indien dergelijke derden met de Stichting zijn verbonden heeft de Stichting geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites, die elk hun eigen reglementen inzake privacy en gegevensverzameling hebben en van de Stichting onafhankelijke wettelijke reglementen hanteren. De Stichting is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites en onthoudt zich van elke verklaring omtrent de inhoud of juistheid van materiaal op dergelijke sites. Het bekijken van dergelijke websites van derden geschiedt volledig voor uw eigen risico.