Gebruikers voorwaarden

Welke regels gelden voor het gebruik van website van Stichting Zomercarnaval Nederland? En waar kun je terecht als je een klacht hebt?

 

1. Toepasselijkheid 2. Aanmelding en registratie 3. Gedragsregels
4. Hergebruik van bijdragen 5. Aansprakelijkheid 6. Klachten
7. Privacy 8. Toepasselijk recht 9. Wijzigingen

Toepasselijkheid

Artikel 1
Deze Gebruikersvoorwaarden tussen jou als deelnemer, vrijwillig(st)er en/of gebruiker van de website van Stichting Zomercarnaval Nederland. Door gebruik van de website geef je aan akkoord te zijn met deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 2
Deze Gebruikersvoorwaarden gelden als:

  1. Je de website bezoekt
  2. Je reacties, berichten, vragen of andere bijdragen op de website plaatst. Hieronder vallen in ieder geval de volgende websites en/of webpagina’s:

  Aanmelding en registratie

  Artikel 3
  Bij aanmelding als vrijwillig(st)er bij of deelnemer van één of meerdere evenementen van Stichting Zomercarnaval Nederland ontvang je een e-mail met instructies hoe je een (strikt persoonlijke) inlognaam en wachtwoord kunt aanvragen voor toegang tot het deelnemers- of besloten gedeelte van onze website. Je moet je inloggegevens zorgvuldig bewaren en geheim houden. Je mag deze gegevens niet verspreiden of met anderen delen.

  Artikel 4
  Als je het vermoeden hebt dat jouw inloggegevens, als bedoeld in artikel 3, bij een onbevoegde derde bekend (kunnen) zijn, moet je ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Dit kan op de volgende manieren:

   • Telefonisch:
    Telefoon: 010 307 5866
    Maandag t/m vrijdag van 09:00 uur – 18:00 uur
   • E-mail:
    Via het contactformulier
   • Post:
    Van Oldenbarneveltstraat 116C
    3012 GV Rotterdam

  Wij zullen je dan, indien nodig, zo spoedig mogelijk nieuwe inloggegevens toesturen.

  Gedragsregels

  Artikel 5
  Je mag de website alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De website staan tevens open voor reacties van anderen. Een bijdrage van een vrijwilliger of deelnemer geeft uitsluitend de mening van deze persoon weer en is niet noodzakelijkerwijs de mening van Stichting Zomercarnaval Nederland.

  Artikel 6
  Stichting Zomercarnaval Nederland beheert de website. Wij kunnen bijdragen van gebruikers op naleving van deze Gebruikersvoorwaarden controleren. Wij controleren, al naar gelang de inhoud van de bijdrage:

   • Steekproefsgewijze na plaatsing
   • Achteraf op basis van klachten (zie artikelen 12 en 19)

  Artikel 7
  Je mag op de website geen strafbare en/of onrechtmatige activiteiten ontplooien of daartoe aanzetten. Niet toegestaan zijn tevens:

   • discriminerende of beledigende commentaren;
   • onwelvoeglijk taalgebruik;
   • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands of Engels;
   • het noemen van privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon;
   • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers;
   • gedrag dat de ongestoorde beleving van het deelnemers- of besloten gedeelte door anderen hindert;
   • het zich voordoen als een andere persoon;
   • het plaatsen van commerciële boodschappen;
   • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

   Artikel 8
  Je mag geen teksten op de website plaatsen die zijn gekopieerd uit andere bronnen, zoals website, kranten, tijdschriften en boeken. Je mag wel de bron zelf noemen, eventueel voorzien van een link naar (uitsluitend) de voorpagina van de betreffende website. Ook mag je een beknopt citaat uit jouw bron plaatsen.

  Artikel 9
  Stichting Zomercarnaval Nederland behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden. Wij kunnen deelnemers of vrijwilligers die deze Gebruikersvoorwaarden overtreden, uitsluiten van verder gebruik van de website.

  Hergebruik van bijdragen

  Artikel 10
  Door gebruik te maken van de website geef je ons toestemming om jouw bijdrage te gebruiken in onze uitingen c.q. publicaties, met uitzondering van uitingen c.q. publicaties voor promotionele doeleinden.

  Artikel 11
  Zonder onze voorafgaande toestemming mag je zonder referentie naar de website geen bijdragen van de website kopiëren, bewerken of publiceren, of samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan de website publiceren. Dat mag ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks.

  Aansprakelijkheid

  Artikel 12
  Je bent aansprakelijk voor alle gevolgen van je activiteiten op de website en voor onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van jouw inloggegevens.

  Artikel 13
  Door gebruik van de website aanvaard je de verplichting tot schadeloosstelling van Stichting Zomercarnaval Nederland, als Stichting Zomercarnaval Nederland schade lijdt doordat jij je niet houdt aan deze Gebruikersvoorwaarden.

  Artikel 14
  Stichting Zomercarnaval Nederland is niet aansprakelijk voor een (tijdelijke) onmogelijkheid om de website te gebruiken en/of te lezen.

  Klachten

  Artikel 15
  Klachten kun je elektronisch kenbaar maken via het contactformulier op onze website. Omschrijf en onderbouw je klacht, bij voorkeur met kopie van de bijdrage en met vermelding van het webadres of url uit de adresbalk van je browser. Vergeet niet je contactgegevens te vermelden.

  Artikel 16
  De desbetreffende projectmanager neemt jouw klacht zo snel mogelijk in behandeling. Je krijgt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen antwoord. Als je het oneens bent met de afhandeling van je klacht, dan kun je jouw bezwaar binnen 30 dagen na afhandeling schriftelijk en gemotiveerd indienen bij het bestuur van Stichting Zomercarnaval Nederland. Het bestuur laat jou binnen 30 dagen na ontvangst van je bezwaar weten of, en zo ja, op welke wijze wij aan jouw bezwaar tegemoet zullen komen.

  Privacy

  Artikel 17
  De manier waarop wij omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in een Privacyverklaring. Daarin staat ook ons cookiebeleid.

  Toepasselijk recht

  Artikel 18
  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.

  Wijzigingen

  Artikel 19
  Stichting Zomercarnaval Nederland heeft het recht om wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden aan te brengen.