Disclaimer

Op deze pagina vindt je de disclaimer van zomercarnaval.org, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Zomercarnaval Nederland (Kamer van Koophandel: 41135732). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Zomercarnaval Nederland is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Zomercarnaval Nederland.

Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die Stichting Zomercarnaval Nederland ontvangt naar aanleiding van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen als bedoeld door Stichting Zomercarnaval Nederland gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor nodig is.

Aansprakelijkheid

Stichting Zomercarnaval Nederland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Alle informatie op deze site is met zorg geplaatst. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Stichting Zomercarnaval Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten/diensten die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Zomercarnaval Nederland te mogen claimen of te veronderstellen.

Ondanks onze voortdurende aandacht voor de kwaliteit kan het voorkomen dat je verouderde of verkeerde informatie aantreft. In deze gevallen stellen wij het op prijs als je ons hiervan op de hoogte wilt stellen door een e-mail te sturen via ons contactformulier.

Wijzigingen

Stichting Zomercarnaval Nederland behoudt zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder aankondiging. In geen enkel geval is Stichting Zomercarnaval Nederland aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Mochten deze voorwaarden wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van zomercarnaval.org op deze pagina.